Biopole

Vycházíme z celostního, globálního uspořádání organismu. Holistické paradigma, vycházející mj. z poznatků kvantové fyziky, v současnosti nahrazuje minulé karteziánsko-newtonovské paradigma, které vznikalo od poloviny 17. století. Dnes se již ví, že toto mechanistické paradigma je použitelné pouze v určitých vymezených oblastech a platí pouze v určitém časoprostoru. Matematizace a redukce nefunguje v biologii, medicíně, psychologii, sociologii, ekonomice, meteorologii atd. Mnoho problémů současné civilizace bylo způsobeno tím, že se přírodovědecké metody použily tam, kde nemají co dělat.

Biopole a dávná moudrost lidstva

Existuje hypotéza, že člověk má uvnitř a kolem těla sebeorganizující, autopoietické pole, které reguluje fyziologické a biochemické procesy v organismu. Toto biologické pojetí připomíná vitalismus, starý filosofický koncept, který byl dlouho vědou odmítán. Představa metafyzické, ireducibilní životní síly se neslučovala s přírodovědeckým přístupem.

Biopole a tradiční nauky, životní energie

Nicméně již od počátku lidstva se ve všech kulturách setkáváme s ideou, že organismy jsou prostoupeny a obklopeny určitou energií, nezbytnou pro život. Toto pole bylo v různých dobách a na různých místech nazýváno např. čchi, ki, čakry, prána, aether, pneuma, archeus, meteoron, aura, vis vitalis, elan vital, orgon atd. Původní terapie, např. přírodní léčitelství, šamanismus, ajurvéda, tradiční čínská medicína atd., po dlouhá tisíciletí považují životní sílu za klíčový prvek své účinnosti.

Biopole – moderní téma

Mnohým materialistickým lidem může představa životní síly připadat jako archaická, překonaná, nesouznící s myšlením moderní doby. Opak je pravdou. Věda dnes tato témata přehodnocuje a přijímá. Zejména v západních zemích se stále rozšiřuje jejich výzkum v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM). Odvěká idea životní síly představuje pro vědu a lidstvo nový obzor, výzvu, neprozkoumanou oblast.

Biopole – vědecký termín

Některé biologické jevy, jako jsou rychlé globální reakce organismů na elektromagnetické podněty, účinky léčitelství, homeopatie atd. a další celostní vlastnosti organismů potřebují pro vysvětlení nový koncept. Skupina odborníků z oboru komplementární a alternativní medicíny (CAM) při US National Institutes of Health (NIH) proto vytvořila v roce 1994 termín biopole. Mezi 18 členy tohoto poradního kolegia, jmenovanými Kongresem Spojených států, byla i Beverly Rubik. Ph.D., jejíž vědecké práce na našem webu citujeme. Termín biopole byl US National Library of Medicine (NLM), Národní lékařskou knihovnou USA, přijat jako medicínský pojem a zařazen mezi klíčová slova pro vyhledávání.

Biopole – oficiální výzkum

US National Institutes of Health (NIH), Národní institut zdraví, zřizuje US Department of Health and Human Services, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, tedy přímo vláda Spojených Států. NIH byl založen v roce 1887. Je největším výzkumným medicínským pracovištěm na světě. Pracuje v něm kolem 5200 vědců. Proslul zásadními objevy v oblasti zlepšování zdraví. NIH a NCCIH zkoumá z vědeckého a medicínského hlediska např. homeopatii, tradiční čínskou medicínu, akupunkturu, ajurvédu, aromaterapii, fototerapii, magnetoterapii, jógu, tai-či, čchi-kung, reiki, meditaci, spiritualitu atd.

Biopole již není alternativní výraz

Při US National Institutes of Health (NIH) je zřízeno National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), Národní centrum pro doplňkovou a alternativní medicínu. Tento ústav byl v prosinci 2014 presidentem Obamou a Kongresem USA přejmenován na National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), Národní centrum doplňkového a integrativního zdravotnictví.  Důvodem ke změně jména je skutečnost, že polovina Američanů využívá moderní medicínu společně s tradičními terapiemi, které se staly zcela běžnými. Pojem alternativní tedy již není výstižný a nadále se nepoužívá.

Biopole – regulátor životních procesů

V posledních letech se koncept biopole v oblasti vědy a medicíny stále více rozšiřuje. Současná koncepce biopole jako endogenního organizujícího regulátoru organismu vychází z vědeckých principů bioelektromagnetismu. Biopole je superpozice, nadstavba, složená z jednotlivých dílčích polí organismu, tedy oscilací homeodynamických životních procesů a elektromagnetických polí (EMP), vznikajících v každé elektricky nabité, pohybující se složce organismu (ionty, molekuly, buňky, tkáně atd.). Výsledné biopole může být chápáno jako komplexní dynamická kontinuální vlna, prostupující a obklopující organismus. Předpokládá se, že biopole reguluje homeodynamiku životních procesů.

Biopole – dirigent těla

Biopole organizuje činnost částí organismu, jako když dirigent řídí hudebníky hrající symfonii. V tomto případě však dirigent, orchestr a hudba jsou jedno a totéž, protože život je sebeorganizující, autopoietický systém. Subtilní energetické interakce složek těla vytvářejí biopole jako souhrn informací. Biopole zase zpětně řídí funkce organismu.

Subtilní energie

Biopole obsahuje elektromagnetické pole (EMP) extrémně nízké indukce v řádu pikoTesla až femtoTesla, což jsou hodnoty měřitelné pouze speciálními přístroji SQUID a SERF. Více ve článku Bioinformace. Tyto energie nízkých hodnot se nazývají subtilní, tedy slabé, nepatrné, prchavé, nesnadno rozpoznatelné, na první pohled nikoli zřejmé, působící skrytě, nesnadno pochopitelné. 

Jiné energie

Mnohé empiricky účinné léčebné metody, jako je homeopatie, akupunktura, energetické terapie atd., nebyly vědecky vysvětleny. Studie naznačují, že lidské biopole může také souviset se systémem akupunkturních bodů a meridiánů, jejichž elektrický potenciál je měřitelný elektroakupunkturním přístrojem EAV. Zdá se, že lidské biopole může kromě elektromagnetického pole obsahovat ještě jiné subtilní energie, které přesahují konvenční pojetí časoprostoru a vyžadují jiné koncepce, např. vícedimenzionální geometrii, teorii informace atd.

Biopole – konzistentní hypotéza

Biopole je užitečný konstrukt. Nabízí sjednocující hypotézu pro vysvětlení procesů v organismu. Všechny objekty vykazují elektromagnetické rezonující frekvence, které teoreticky interagují s biopolem organismu a zprostředkovávají biologické reakce. Z těchto předpokladů vychází také technologie SRTTM. Přesné mikrokrystalové multifrekvenční biorezonátory v produktech Q-Link® podporují souladnou rezonancí homogenitu a intenzitu biopole, čímž zajišťují optimální regulaci biologických procesů v organismu.

Tento článek je napsán podle vědecké práce Beverly Rubik, Ph.D.

TOPlist